Sjukvård

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
(Omdirigerad från Reseförsäkring)
Sjukvård


Sjukvård vid utlandsresa kan erhållas med olika villkor för ersättning, beroende på i vilket land man vistas. Det finns emellertid en hel del man kan göra för att förebygga hälsoproblem vid utlandsresan. Denna artikel speglar till stor del förhållanden som gäller för svenska medborgare som reser utomlands.

Första hjälpen[Redigera]

Som resenär bör man alltid bära med sig ett enkelt första hjälpen-paket.

Miljö- och platsbundna problem[Redigera]

Olika ställen på jorden kan ge olika problem:

Sjukdomar[Redigera]

Malaria är en av världens vanligaste sjukdomar och ett stort problem. Andra delar av världen har sina motsvarande risker:

Reseförsäkring[Redigera]

För att kunna få sjukvård är det viktigt att man har en giltig reseförsäkring. En reseförsäkring är en särskild överenskommelse mellan försäkringsbolag och resenär om ekonomisk ersättning vid sjukdomsfall, olycka el. dyl. vid resa i utlandet eller i hemlandet. I hemförsäkringen ingår oftast en reseförsäkring upp till 45 dagar.

Europeiska sjukförsäkringskortet[Redigera]

Fr.o.m. 2004 skall man vid resa i EU/EES och Schweiz medföra det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet. Detta kort ger rätt till medicinskt viktiga sjukvårdsförmåner vid tillfällig vistelse i annat EU-/EES-land. Observera dessutom att det i Schweiz och Liechtenstein erfordras att man måste vara medborgare i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz för att erhålla denna sjukvård. EU-kortet skall, tillsammans med giltig ID-handling (t.ex. pass), visas upp omedelbart vid besök hos vårdgivaren. Kortet är individuellt, varför alla resenärer oavsett ålder måste ha ett eget kort. Man behöver inte ha med kortet vid resa i Norden.

Kortets giltighetstid är tre år. Skulle man av någon anledning inte ha EU-kortet med sig kan man be vårdgivaren eller den lokala motsvarigheten till Försäkringskassan att kontakta Försäkringskassan i Sverige. Försäkringskassan kan då faxa över ett provisoriskt intyg till vårdgivaren.

EU-länder[Redigera]

EES-länder[Redigera]

Länder med särskilt avtal[Redigera]

Vård utomlands[Redigera]

Med rätt till medicinskt nödvändig vård förstås att man skall kunna vistas i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz under säkra medicinska omständigheter. Observera att, för att man skall få ersättning för erhållen vård, vården måste anses som nödvändig. Detta betyder inte rätt till all vård. Om vården kan vänta tills man är åter i Sverige anses den inte nödvändig. Denna bedömning görs av behandlande läkare eller annan vårdpersonal. Bedömningen grundar sig på vilken typ av sjukdom det gäller och vistelsetidens längd.

Man har inte rätt till ersättning för planerad vård, d.v.s. om syftet med resan är att söka vård i utlandet.

Detta har man rätt till[Redigera]

  • läkemedel
  • vård på sjukhus
  • tandvård, läkarvård

Man har rätt till ovanstående, förutsatt att det är sådan vård som ges inom ramen för sjukvårdssystemet i det land man besöker. Man har också rätt till vård som orsakas av kronisk sjukdom, t.ex. provtagning eller medicinsk kontroll/uppföljning.

Detta har man INTE rätt till[Redigera]

  • Vård hos privatläkare eller på privat sjukhus
  • merutgifter vid hemresor, t.ex. med ambulansflyg.

För att man skall få ovanstående erfordras en privat reseförsäkring.

Vårdavgifter[Redigera]

Man har rätt till vård på samma ekonomiska villkor som gäller för medborgare försäkrade i det land man besöker. Om en patientavgift tas ut betalar man lika mycket som "alla andra". I vissa länder måste man emellertid betala hela vårdkostnaden först, för att i efterhand söka ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan.

Man måste, för att ha rätt till ersättning, söka vård hos vårdinrättning som är ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem. Man har inte rätt till ersättning för privat vård.

Om man av någon anledning ändå måste betala den fulla vårdavgiften, t.ex. om man bara kunnat söka privat vård eller om man glömt sitt EU-kort hemma, finns det viss möjlighet att få tillbaka gjorda utlägg efter hemkomsten till Sverige. Ansökan om detta görs hos Försäkringskassan som också prövar rätten till ersättning. Spara alltid kvitton!

Särskild reseförsäkring[Redigera]

Man måste själv betala kostnaderna om man behöver specialtransport hem till Sverige från ett land utanför Norden. För sjukdom inom Norden gäller ett särskilt avtal. Sådana kostnader kan ersättas av en privat reseförsäkring, varför det kan vara en god idé att ha en sådan. Man måste emellertid alltid ha med sig EU-kortet, eftersom privata försäkringar inte alltid ersätter den vård man kan få med hjälp av EU-kortet.

Länder utanför EU-/EES-området[Redigera]

Man kan ha rätt till viss vård i länder utanför EU-/EES-området. Dessa länder kallas för konventionsländer och Sverige har slutit särskilt avtal om sjukvård med dem. För att ha rätt till sjukvård i dessa länder skall man medföra ett särskilt intyg som man kan få från Försäkringskassan.

Konventionsländer[Redigera]

  • Algeriet. Om man är svensk eller algerisk medborgare och blir sjuk vid tillfällig vistelse i Algeriet har man rätt till vård inom det allmänna algeriska sjukvårdssystemet.
  • Australien. Om man är svensk medborgare eller försäkrad i Sverige och på tillfälligt besök, upp till ett år, i Australien har man rätt till fri akutvård. Man har inte rätt till tandvård. Vårdinrättningen måste vara ansluten till Försäkringskassans australiensiska motsvarighet, Medicare. Man skall betala hela vårdkostnaden själv och sedan besöka Medicare på plats i Australien för att ha rätt till ersättning i efterhand. Innan vården utföres skall man meddela vårdnadsgivaren att man vill ha vård under Medicare. Är man student måste man teckna en särskild försäkring hos australiensiska staten eller en privat försäkring.
  • Kanada. Delstaten Quebec i Kanada ger rätt till akutvård inklusive akuttandvård inom det allmänna vårdsystemet. Detta gäller om man är folkbokförd i Sverige och arbetar eller studerar i Quebec under kortare tid än ett år.

Observera att man vid vård i konventionsländer inte har rätt till ersättning för patientavgifter.

Länder utan avtal[Redigera]

Om man blir sjuk i ett land med vilket Sverige inte har avtal har du inte rätt till någon ersättning från Försäkringskassan. Vid resa till sådana länder skall man alltid teckna egen reseförsäkring.

Sjuklön/sjukpenning[Redigera]

Se även[Redigera]