Wikivoyage:Friskrivning från ansvar

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Friskrivning från ansvar[Redigera]

Detta är en webbplats som drivs av Wikimedia Foundation (härefter kallad "Wikimedia" och "WMF") och styrs av dess användarvillkor (texten är på engelska).

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls gratis. Informationen som återfinns på Wikivoyage utgörs av skrifter från enskilda användare, och informationen är därför till sin natur subjektiv. Wikimedia har inte utfört någon oberoende verifiering av innehållet, och vare sig påstår eller garanterar att fakta eller annan information i materialet är riktig.

Ingen typ av avtal eller kontrakt upprättas mellan dig och någondera Wikimedias ägare, ägarna av de servrar på vilka webbplatsens material är inrymt, enskilda bidragsgivare till webbplatsen och dess webbsidor, eller mellan dig och projektadministratörer, sysops och administratörer, eller övriga användare av webbplatsen. Du beviljas en begränsad licens att kopiera material från den här webbplatsen, men det upprättas därmed ingen överenskommelse eller något kontrakt som medför några som helst skyldigheter för Wikimedia eller något av dess ombud, registrerade eller oregistrerade användare, organisatörer, administratörer eller andra, gentemot dig eller någon annan.

Immateriella rättigheter[Redigera]

Alla immaterialrättsligt skyddade namn, begrepp eller illustrationer av något slag som nämns, används eller åberopas på denna webbplats tillhör sina respektive ägare. Hit inräknas alla upphovsrättsligt skyddade varumärken, design- och märkesskydd samt patent med mera. Om så inte i varje enskilt fall uttryckligen anges, så är ingen av Wikimedias webbplatser vare sig stödd av eller ansluten till någon innehavare av sådana rättigheter, inte heller kan Wikimedia bevilja nyttjanderätter av något sådant eller annat skyddat material. All din användning av sådan immateriell egendom sker sålunda på din egen risk, under ditt fulla ansvar.

Jurisdiktion[Redigera]

Observera att den information som finns här kan vara i strid med lagarna i det land eller inom den jurisdiktion du befinner dig då du läser denna information. Wikimedia uppmuntrar aldrig kränkningen av några lagar, oavsett geografisk eller annan rättsbefogenhet, men informationen i detta dokument lagras på servrar i Amerikas förenta stater, och upprätthålls i förhållande till det skydd och det ansvar som är lag i den jurisdiktionen. Lagarna i ditt land kanske inte omfattar ett lika brett skydd av yttrandefriheten, men Wikimedia kan inte hållas ansvarigt för eventuella brott mot sådana lagar, i den händelse du länkar till denna domän eller på annan plats återanvänder någon av informationen på Wikimedias webbplatser.

För de fullständiga villkor som styr Wikivoyage-projektet, se dess användarvillkor (texten är på engelska).

Kontaktinformation[Redigera]

Wikimedia Foundation Inc.
149 New Montgomery Street, 3rd Floor
San Francisco, CA 94105
United States of America
Telefon: +1-415-839-6885
E-Mail: info@wikimedia.org
Fax: +1-415-882-0495
Website: wikimediafoundation.org
Wikimedia-Logo
Wikimedia-Logo